Lịch học học phần Phương pháp thực hành và nghiên cứu khoa học xem tại đây; (hoặc trong mục Thời khóa biểu)

Đến ngày 19 tháng 9 năm 2018 các lớp CN25A chuyên ngành Kinh tế đối ngoại (KTĐN) và CN11A chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế (QTKDQT) đã hoàn thành cơ bản chương trình học tập theo quy định và bắt đầu thực hiện học phần tốt nghiệp, kế hoạch cụ thể như sau:

  1. Đối tượng sinh viên đủ điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp: