BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯ­­ỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI TH­­ƯƠNG

Số:466 /TB-ĐHNT

                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                 Hà Nội, ngày  19   tháng  07  năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC & ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG

Hình thức Vừa làm vừa học năm học 2019 - 2020

 

Trường Đại học Ngoại thương thông báo tuyển sinh Đại học & Đại học Liên thông từ Cao đẳng hình thức Vừa làm vừa học năm học 2019 - 2020 như sau:

  1. Đối tượng dự tuyển

- Công dân Việt Nam có đủ sức khoẻ, không trong thời gian can án hoặc bị truy c