Kế hoạch thực tập giữa khóa dành cho sinh viên đại học hệ đào...

Xem chi tiết tại đây. Danh sách sinh viên hệ ĐTTX thực hiện thực tập giữa khóa đợt 3 năm 2021 xem tại đây.

Kế hoạch thực tập giữa khoá dành cho sinh viên đại học hệ ĐTTX...

Xem chi tiết tại đây. Danh sách sinh viên hệ ĐTTX thực hiện thực tập giữa khóa đợt 2 tháng 9/2021 xem tại đây.

Kế hoạch thực tập giữa khóa dành cho sinh viên đại học hệ ĐTTX...

Xem chi tiết tại đây. Danh sách sinh viên thực hiện thực tập giữa khóa xem tại đây.