Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại thường niên giữa Nhà...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA ĐTTT&PTNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 08 /TB - ĐTTT&PTNN Hà...

KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN THEO MÔ HÌNH TIÊN TIẾN FTU...

Ngày 21/04/2019, Khoa ĐTTT&PTNN đã tổ chức Lễ Khai giảng chương trình đào tạo từ xa bậc cử nhân theo mô hình tiên...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Đại học VLVH & Liên thông Đại học hình thức...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯ­­ỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI TH­­ƯƠNG   Số:  545 /TB-ĐHNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do...

Lịch học học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học theo kế hoạch thực...

Ngày bắt đầu: 20/3/2018 Ngày thi: 14/4/2018 Hội trường: A305 Chi tiết xem tại đây (tại cột bổ sung)

LỊCH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 – 2021

KHOA ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP THÔNG BÁO LỊCH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 – 2021 CỤ THỂ NHƯ SAU: ...

Kế hoạch thực hiện học phần thực tập giữa khóa cho sinh viên hệ...

Căn cứ Kế hoạch và tiến độ giảng dạy, học tập kỳ 2 năm học 2023-2024, Nhà trường thông báo về Kế hoạch thực...