Thông báo Lịch học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 (2)

Khoa Đào tạo Tại chức thông báo Lịch học kỳ 2 Năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau: 1. Thời gian: Bắt đầu từ thứ hai...

Thông báo về việc tổ chức buổi ngoại khóa cho sinh viên về Đầu...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA ĐTTT&PTNN Số:  35 /TB - K.ĐTTT&PTNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà...

Thông báo Lịch học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 (4)

Khoa Đào tạo Tại chức thông báo Lịch học kỳ 2 Năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau: 1. Thời gian: Bắt đầu từ thứ hai...

Thông báo Lịch học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 (2)

Khoa Đào tạo Tại chức thông báo Lịch học kỳ 1 Năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau: 1. Thời gian: Bắt đầu từ thứ hai ngày...

THÔNG BÁO LỊCH PHÁT BẰNG THÁNG 7/2019

THÔNG BÁO LỊCH PHÁT BẰNG THÁNG 7/2019 1. Thời gian: ngày 22/07/2019  Lưu ý: - Lịch có thể có điều chỉnh, đề...

THÔNG BÁO VỀ VIÊC THAY ĐỔI THÔNG TIN TÀI KHOẢN NỘP HỌC PHÍ VÀ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH Số: 10/KHTC-ĐHNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...