Home VĂN BẢN - BIỂU MẪU Văn bản của Trường

Văn bản của Trường

THÔNG BÁO VỀ VIÊC THAY ĐỔI THÔNG TIN TÀI KHOẢN NỘP HỌC PHÍ VÀ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH Số: 10/KHTC-ĐHNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023 THÔNG BÁO V/v thay...

TIN MỚI NHẤT