KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP VÀ XÉT TN CÁC LỚP CN 26A KTĐN, 12A QTKD & CÁC LỚP GHÉP.

549

Chi tiết kế hoạch thực tập và thi tốt nghiệp xem tại đây.