Mẫu danh sách đăng ký thi lại

919

Trước khi làm thủ tục học lại, sinh viên phải tìm được lớp học môn học lại theo Lịch của Khoa Đào tạo Tại chức. Xin chữ ký xác nhận của giáo viên chủ nhiệm, và đóng phí học lại tại Phòng Kế hoạch Tài chính. Khi kết thúc môn học, sinh viên xin xác nhận của giáo viên giảng dạy và nộp giấy học lại cho giáo viên chủ nhiệm để lập danh sách đi thi hết môn.

Đơn xin học lại tải tại đây