Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

684

Chi tiết xem tại đây