Các chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học theo mô hình tiên tiến (tuyển sinh tháng 8/2018)

2627

1. Chương trình đào tạo từ xa cử nhân Kinh tế quốc tế theo mô hình tiên tiến xem tại đây.

2. Chương trình đào tạo từ xa cử nhân Quản trị kinh doanh theo mô hình tiên tiến xem tại đây.

3. Chương trình đào tạo từ xa cử nhân Luật theo mô hình tiên tiến xem tại đây.