Nhiệm vụ chức năng

  I. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp có chức năng tham...