Trường Đại học Ngoại thương tổ chức các khóa bồi dưỡng năng lực tiếng...

VSTEP là từ viết tắt của tiếng Anh Vietnamese Standardized Test of English Proficiency, là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo...

Thông báo về việc tổ chức các khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh...

THÔNG BÁO Về việc tổ chức các khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh  theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam...

Thông báo về việc tổ chức các khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Số: 925/TB-ĐHNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Thông báo về việc tổ chức buổi ngoại khóa cho sinh viên về Đầu...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA ĐTTT&PTNN Số:  35 /TB - K.ĐTTT&PTNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà...

Thông báo về việc tổ chức các khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG  Số:            /TB-ĐHNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TIẾNG...

Link đăng ký: https://forms.gle/m5A7kUAB5WWDUimu6  Chi tiết thông báo xem dưới đây: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG  Số:     456  /TB-ĐHNT CỘNG HÒA XÃ...