Thông báo về việc tổ chức các khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Số: 925/TB-ĐHNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Thông báo về việc tổ chức buổi ngoại khóa cho sinh viên về Đầu...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA ĐTTT&PTNN Số:  35 /TB - K.ĐTTT&PTNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà...

Thông báo về việc tổ chức các khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG  Số:            /TB-ĐHNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TIẾNG...

Link đăng ký: https://forms.gle/m5A7kUAB5WWDUimu6  Chi tiết thông báo xem dưới đây: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG  Số:     456  /TB-ĐHNT CỘNG HÒA XÃ...

Thông báo Về việc tổ chức các khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh...

****Học viên vui lòng đăng kí tại đây: https://forms.gle/eFH9ktYMXyC2aj4GA Chi tiết thông báo xem dưới đây: THÔNG BÁO Về việc tổ chức các khóa bồi dưỡng năng...

Thông báo Về việc tổ chức các khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh...

****Học viên vui lòng đăng kí tại đây: https://forms.gle/eFH9ktYMXyC2aj4GA Chi tiết thông báo xem dưới đây: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Số:...