Thông báo về việc tiếp tục tổ chức thi lại cho sinh viên đại học hệ ĐTTX theo hình thức trực tuyến

1132

Lịch thi xem chi tiết tại đây.

Danh sách sinh viên đăng kí thi lại xem tại đây.