Lịch sử hình thành và phát triển

1395

I. Quá trình hình thành và phát triển

Trong hơn 30 năm ra đời và phát triển Khoa Đào tạo Tại chức đã tổ chức đào tạo 10 khóa kỹ sư ngoài ngành, 2 lớp chuyên tu, ngắn hạn, 19 khóa đại học bằng thứ 2 và 29 khóa đại học tại chức với các chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh quốc tế, Kế toán, Tài chính quốc tế, Ngân hàng thương mại, Tiếng Anh thương mại cho hàng vạn sinh viên trên mọi miền Tổ quốc.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa, mở rộng đào tạo lực lượng cán bộ làm kinh tế đối ngoại có chất lượng cao, Khoa Đào tạo Tại chức đã thực hiện liên kết với các địa phương mở các lớp đại học tại chức và văn bằng 2: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Hưng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Vũng Tàu, Cần Thơ, Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai…

Đã cấp bằng tốt nghiệp đại học cho hơn 20 000 sinh viên.

Từ ngày 10/04/2019, theo QD789/QĐ-ĐHNT, Khoa Đào tạo Tại chức đã chính thức đổi tên thành Khoa Đào tạo Trực tuyến và Phát triển Nghề nghiệp (Faculty of Cyber Education and Professional Development).

Lãnh đạo Khoa hiện nay: Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa: TS Đào Thị Hồng Hạnh (Từ tháng 01/2024)

Những đóng góp của Khoa Đào tạo Trực tuyến và Phát triển Nghề nghiệp qua từng giai đoạn:

1. Giai đoạn 1972-1973

Nhiệm vụ được giao: Bồi dưỡng cán bộ cho các khóa chuyên tu và ngắn hạn Tại Hà Nội

2. Giai đoạn 1973-1975

Chủ nhiệm Khoa: Ông Nguyễn Hữu Lợi

Cán bộ trong Khoa: Đồng Văn Tiền; Vũ Thị Mai; Đàm Thị Phú; Phạm Văn Hán.

Nhiệm vụ được giao:

–          Bồi dưỡng cán bộ khóa chuyên tu và ngắn hạn Tại Hà Nội

–          Tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên

3. Giai đoạn 1975-1979

Chủ nhiệm Khoa: Ông Đỗ Mộng Hùng

Cán bộ trong Khoa: Đồng Văn Tiền; Vũ Thị Mai; Đàm Thị Phú; Phạm Văn Hán; Nguyễn Đăng Ất; Nguyễn Hữu Nuyên; Nguyễn Thị Thi.

Nhiệm vụ được giao:

–          Bồi dưỡng cán bộ Đào tạo tại chức tại Hà Nội

–          Tuyển sinh các khóa TC1 và 2

–          Tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng cho chuyên tu, kỹ sư ngoài ngành

4. Giai đoạn 1979-1980

Chủ nhiệm Khoa: GS, TS Bùi Xuân Lưu

Cán bộ trong Khoa: Nguyễn Xuân Đào; Đồng Thanh Chiều; Nguyễn Minh Giới; Vũ Thị Mai; Đàm Thị Phú; Phạm Văn Hán; Nguyễn Thị Thi.

Nhiệm vụ được giao:

–          Bồi dưỡng cán bộ Đào tạo tại chức Tại Hà Nội

–          Tuyển sinh các khóa TC3 tại Hà Nội và Hải Phòng

–          Tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng cho kỹ sư ngoài ngành.

5. Giai đoạn 1980-1984

Chủ nhiệm Khoa: PGS, TS Nguyễn Hồng Đàm

Cán bộ trong Khoa: Nguyễn Xuân Đào; Đồng Thanh Chiều; Nguyễn Minh Giới.

Nhiệm vụ được giao:

–          Tuyển sinh các lớp Tại chức Khóa 4, 5 và 6 tại Hà Nội và Hải Phòng

6. Giai đoạn 1985-1989

Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo: Ông Phạm Quang Đàm

Phó Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo: Ông Tô Trọng Nghiệp được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý mảng đào tạo tại chức

Nhiệm vụ được giao:

–          Bồi dưỡng cán bộ Đào tạo Tại chức tại Hà Nội

–          Tuyển sinh các khóa TC7, 8 và 9 tại Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và Hải Phòng

–          Tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng cho 549 sinh viên TC 1- 2-3- 4-5 tại Hà Nội, Hải Phòng

7. Giai đoạn 1990-1993

Chủ nhiệm Khoa: PGS, TS Nguyễn Phúc Khanh

Khoa Đào tạo Tại chức được tách ra khỏi Phòng Quản lý Đào tạo.

Cán bộ trong Khoa: Nguyễn Ngọc Bảo, Vũ Thị Mai, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Ngọc Tuân.

Nhiệm vụ được giao:

–          Bồi dưỡng cán bộ Đào tạo tại chức và chuyên ngành tại Hà Nội, TP HCM và các tỉnh

–          Tuyển sinh các khóa TC10, 11, 12 và CN 1, 2 tại Hà Nội, TP HCM, Hải Hưng, Nha Trang, Thái Bình, Đà Nẵng và Hải Phòng

–          Tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng cho 461 sinh viên TC 6- 7- 8 9 và CN 1 Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Nghệ An, Quảng Ninh, Thanh Hóa

8. Giai đoạn 1993-1994

PGS, TS Nguyễn Hồng Đàm, Phó Hiệu trưởng, kiêm Chủ Nhiệm khoa Đào tạo Tại chức  trước khi vào Cơ sở 2 nhận nhiệm vụ mới.

Cán bộ trong Khoa: Nguyễn Ngọc Bảo, Vũ Thị Mai, Phạm Quang Đàm, Lê Thị Thanh. Sau đó tăng cường Ông Nguyễn Ngọc Tuân từ Phòng Tuyên huấn

Nhiệm vụ được giao:

–          Bồi dưỡng cán bộ Đào tạo tại chức và chuyên ngành Tại Hà Nội, TP HCM và các tỉnh

–          Tuyển sinh các khóa TC13, 14 và CN 3, 4 tại Hà Nội, TP HCM, Hải Hưng, Nha Trang, Thái Bình, Đà Nẵng và Hải Phòng… khóa chuyên tu và ngắn hạn

–          Tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng cho 491 sinh viên TC 10- 11 Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP HCM

9. Giai đoạn 1994-2006

Chủ nhiệm Khoa: Ông Nguyễn Ngọc Bảo

1994-2005

Nhiệm vụ được giao:

–          Bồi dưỡng cán bộ Đào tạo tại chức và chuyên ngành tại Hà Nội, TP HCM và các tỉnh

–          Bao gồm 12 khóa tại chức, 12 khóa chuyên ngành

–          Tuyển sinh các khóa TC15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26 và CN 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nha Trang, Thái Bình, Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận và Hải Phòng

–          Tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng cho 10 690 sinh viên TC 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18-19 – 20 và CN 2- 3- 4- 5- 7- 8- 9- 10- 11 Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Cần Thơ.

2005-2006

Nhiệm vụ được giao:

–          Bồi dưỡng cán bộ Đào tạo tại chức và chuyên ngành tại Hà Nội, TP HCM và các tỉnh

–          Bao gồm 5 khóa tại chức, 5 khóa chuyên ngành

–          Tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng cho 1384 sinh viên TC 20- 21 và CN 12- 13 Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM, Vũng Tàu

10. Giai đoạn 2007- Tháng 9/2014

Trưởng Khoa: PGS, TS Phạm Duy Liên

Nhiệm vụ được giao:

–          Đào tạo tại chức và chuyên ngành tại Hà Nội, TP HCM và các tỉnh

–          Tuyển sinh các khóa TC 27, 28, 29 và CN 17, 18, 19 tại HN, TP HCM, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Bình Dương và Hải Phòng

–          Tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng cho 4 834 sinh viên Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Cần Thơ, Vũng Tàu, Bình Dương.

11. Giai đoạn Tháng 10/2014 – Tháng 09/2021: 

Trưởng Khoa: PGS, TS Hoàng Xuân Bình

12. Giai đoạn Tháng 09/2021 – Tháng 01/2024:

Phó Trưởng Khoa Phụ trách: ThS Nguyễn Văn Triệu

13. Giai đoạn Tháng 01/2024 – nay:

Phó Trưởng Khoa Phụ trách: TS Đào Thị Hồng Hạnh

II. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao:

  1. Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học, đào tao liên thông cấp bằng vừa học vừa làm, đào tạo từ xa cấp bằng đại học và một số chương trình đào tạo ngắn hạn đáp ứng nhu cầu xã hội và phù hợp với năng lực và định hướng phát triển của Trường.
  2. Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp có nhiệm vụ:
  • Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các quy định về công tác đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học và đào tạo từ xa của Trường và hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định đó; xây dựng kế hoạch về đào tạo vừa làm vừa học, đào tạo từ xa và triển khai thực hiện kế hoạch;
  • Phát triển các mô hình đào tạo vừa làm vừa học và đào tạo từ xa, khai thác cơ hội hợp tác nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, phù hợp với yêu cầu, định hướng phát triển của Trường;
  • Thực hiện công tác quản lý đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học;
  • Thực hiện công tác quản lý đào tạo từ xa;
  • Triển khai chương trình đào tạo ngắn hạn về ngoại ngữ, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của người học và đảm bảo thực hiện theo các quy định của Trường;
  • Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát các Cơ sở thuộc Trường trong việc quản lý, tổ chức thực hiện công tác đào tạo vừa làm vừa học, thí điểm đào tạo từ xa và các chương trình đào tạo ngắn hạn được giao;

III. Danh sách cán bộ Khoa Đào tạo Trực tuyến và Phát triển Nghề nghiệp: 

STT Nhân sự Chức vụ Điện thoại Email
1 TS Đào Thị Hồng Hạnh P.Trưởng Khoa Phụ trách  (84-24) 3259 5158 hanhdth@ftu.edu.vn
2 ThS Mai Ngọc Duy Chuyên viên (84-24) 3259 5158 ngocduy@ftu.edu.vn
3 Trịnh Thị Thu Phương Chuyên viên (84-24) 3259 5158 phuongttt@ftu.edu.vn
4 ThS Nguyễn Tất Thắng Chuyên viên (84-24) 3259 5158 thangnt@ftu.edu.vn
5 ThS Nguyễn Thị Thúy Chuyên viên (84-24) 3259 5158 thuynt@ftu.edu.vn
6 ThS Âu Thị Ánh Tuyết Chuyên viên (84-24) 3259 5158 tuyetauanh@ftu.edu.vn
7 ThS Hoàng Thị Thanh Chuyên viên (84-24) 3259 5158 hoangthanh@ftu.edu.vn
8 ThS Nguyễn Khánh Ly Chuyên viên (84-24) 3259 5158 lynguyen@ftu.edu.vn
9 Dương Anh Nga Chuyên viên (84-24) 3259 5158
10 ThS Cao Thị Thu Hiền Chuyên viên (84-24) 3259 5158
11 ThS Phí Vân Phương Chuyên viên (84-24) 3259 5158 phuongpv@ftu.edu.vn