Nhiệm vụ chức năng

1055

 

I. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao

  1. Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học, đào tao liên thông cấp bằng vừa học vừa làm, đào tạo từ xa cấp bằng đại học và một số chương trình đào tạo ngắn hạn đáp ứng nhu cầu xã hội và phù hợp với năng lực và định hướng phát triển của Trường.
  2. Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp có nhiệm vụ:
  • Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các quy định về công tác đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học và đào tạo từ xa của Trường và hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định đó; xây dựng kế hoạch về đào tạo vừa làm vừa học, đào tạo từ xa và triển khai thực hiện kế hoạch;
  • Phát triển các mô hình đào tạo vừa làm vừa học và đào tạo từ xa, khai thác cơ hội hợp tác nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, phù hợp với yêu cầu, định hướng phát triển của Trường;
  • Thực hiện công tác quản lý đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học;
  • Thực hiện công tác quản lý đào tạo từ xa;
  • Triển khai chương trình đào tạo ngắn hạn về ngoại ngữ, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của người học và đảm bảo thực hiện theo các quy định của Trường;
  • Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát các Cơ sở thuộc Trường trong việc quản lý, tổ chức thực hiện công tác đào tạo vừa làm vừa học, thí điểm đào tạo từ xa và các chương trình đào tạo ngắn hạn được giao;

II. Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử của lãnh đạo trong đơn vị

STT Nhân sự Chức vụ Điện thoại Email
1 ThS Nguyễn Văn Triệu Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa 024-22001086 nguyenvantrieu@ftu.edu.vn
2 TS Nguyễn Thị Khánh Trinh Phó Trưởng Khoa 024-22001086 khanhtrinh@ftu.edu.vn

 

III. Danh sách cán bộ Khoa Đào tạo Trực tuyến và Phát triển Nghề nghiệp:

STT Nhân sự Chức vụ Điện thoại Email
1 ThS Nguyễn Văn Triệu P.Trưởng Khoa phụ trách Khoa 024-22001086 nguyenvantrieu@ftu.edu.vn
2 TS Nguyễn Thị Khánh Trinh P.Trưởng Khoa 024-22001086 khanhtrinh@ftu.edu.vn
3 ThS Mai Ngọc Duy Chuyên viên 024-22001086 ngocduy@ftu.edu.vn
4 ThS Trịnh Thị Thu Phương Chuyên viên 024-22001086 phuongttt@ftu.edu.vn
5 ThS Nguyễn Tất Thắng Chuyên viên 024-22001086 thangnt@ftu.edu.vn
6 ThS Nguyễn Thị Thúy Chuyên viên 024-22001086 thuynt@ftu.edu.vn
7 ThS Âu Thị Ánh Tuyết Chuyên viên 024-22001086 tuyetauanh@ftu.edu.vn
8 ThS Hoàng Thị Thanh Chuyên viên 024-22001086 hoangthanh@ftu.edu.vn
9 Nguyễn Khánh Ly Chuyên viên 024-22001086 lynguyen@ftu.edu.vn
10 Dương Anh Nga Chuyên viên 024-22001086
11 Cao Thị Thu Hiền Chuyên viên 024-22001086
12 Phí Vân Phương Chuyên viên 024-22001086 phuongpv@ftu.edu.vn