Sổ cấp bằng năm 2009

Chi tiết xem tại đây.

Sổ cấp bằng năm 2020

Sổ gốc cấp bằng cử nhân năm 2020 xem tại đây

Sổ cấp bằng năm 2014

Chi tiết xem tại đây.

Sổ cấp bằng năm 2019

Xem tại đây

Danh sách cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ năm 2018 đến năm 2020

Danh sách cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ năm 2018 đến năm 2020 xem tại đây.

Sổ cấp bằng năm 2011

Chi tiết xemtại đây.