THÔNG BÁO VỀ VIÊC THAY ĐỔI THÔNG TIN TÀI KHOẢN NỘP HỌC PHÍ VÀ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH Số: 10/KHTC-ĐHNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

Mẫu danh sách đăng ký thi lại

Trước khi làm thủ tục học lại, sinh viên phải tìm được lớp học môn học lại theo Lịch của Khoa Đào tạo Tại...

Mẫu Bảo lưu kết quả học tập

Mẫu Bảo lưu kết quả học tập (Mẫu tải tại đây)· Để bảo lưu kết quả học tập, đề nghị sinh viên xin xác nhận...