Các chương trình đào tạo áp dụng cho sinh viên trúng tuyển từ năm 2022

504

Danh mục các chương trình đào tạo áp dụng cho sinh viên trúng tuyển từ năm 2022.

STT NGÀNH MÃ SỐ CHUYÊN NGÀNH Năm ban hành LINK
1 Kinh tế 7310101 Kinh tế đối ngoại 2021 Xem tại đây
 

2

Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh quốc tế 2021 Xem tại đây
 

3

Kinh tế quốc tế 7310106 Kinh tế quốc tế 2021 Xem tại đây
 

4

Luật 7380101 Luật thương mại quốc tế 2021 Xem tại đây
5 Kế toán-Kiểm toán 7340301 Kế toán-Kiểm toán 2021 Xem tại đây
6 Ngôn ngữ Anh 7220201 Tiếng Anh thương mại 2021 Xem tại đây