Các chương trình đào tạo đại học hệ VLVH (áp dụng trước năm 2016)

1080

Áp dụng cho các chuyên ngành:

1. Kinh tế đối ngoại từ CN25 KTĐN (Bằng 2); TC35 KTĐN (VLVH) trở về trước;

2. Quản trị kinh doanh quốc tế CN11 QTKD (Bằng 2); TC11 QTKD (VLVH) trở về trước.

I. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC – LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: VỪA LÀM VỪA HỌC

1. Ngành Đào tạo: Kinh tế

– Chuyên ngành: Kinh tế Đối ngoại (xem tại đây).

2. Ngành Đào tạo: Quản trị Kinh doanh

– Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Quốc tế (xem tại đây).

– Chuyên ngành: Kế toán (xem tại đây).

3. Ngành Đào tạo: Tài chính – Ngân hàng

– Chuyên ngành: Tài chính Quốc tế (xem tại đây).

– Chuyên ngành: Ngân hàng Thương mại (xem tại đây).

II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: BẰNG ĐẠI HỌC THỨ 2 – LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: VỪA LÀM VỪA HỌC

1. Ngành Đào tạo: Kinh tế

– Chuyên ngành: Kinh tế Đối ngoại (xem tại đây).

2. Ngành Đào tạo: Quản trị Kinh doanh

– Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Quốc tế (xem tại đây).

3. Ngành Đào tạo: Tiếng Anh

– Chuyên ngành: Tiếng Anh Thương mại (xem tại đây)

4. Ngành Đào tạo: Luật

– Chuyên ngành: Luật Thương mại quốc tế (xem tại đây)