Các chương trình đào tạo đại học hệ VLVH (áp dụng từ năm 2016)

2362

Chi tiết xem tại đây

Áp dụng cho các chuyên ngành:

1. Kinh tế đối ngoại từ CN26 KTĐN (Bằng 2); TC36 KTĐN (VLVH) trở đi;

2. Quản trị kinh doanh quốc tế CN12 QTKD (Bằng 2); TC12 QTKD (VLVH) trở đi.