KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP NĂM HỌC 2021 – 2022

1274
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
——————–
Số :         / KH-ĐHNT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

Hà Nội, ngày     tháng 05  năm 2021

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP
NĂM HỌC 2021 – 2022

 (Áp dụng cho tất cả các loại hình đào tạo của nhà trường)

Năm học 2021 – 2022 dự kiến bắt đầu từ 09/08/2021 đến hết ngày 07/08/2022, cụ thể:

  1. Học kỳ I: bắt đầu từ ngày 09/08/2021 đến hết ngày 09/01/2022.

Học, thi và nghỉ lễ, Tết từ ngày 09/08/2021 đến hết ngày 09/01/2022, trong đó:

  • Nghỉ lễ ngày Quốc khánh: Dự kiến ngày 02/09/2021 và 03/09/2021.
  • Nghỉ Tết Dương lịch: Thứ bảy, ngày 01/01/2022.
  1. Học kỳ II: từ ngày 10/01/2022 đến hết ngày 07/08/2022.

Học, thi và nghỉ lễ, Tết từ ngày 10/01/2022 đến hết ngày 03/07/2022, trong đó:

  • Nghỉ Tết Nguyên đán 3 tuần (đối với giảng viên, sinh viên và học viên): Từ ngày 24/01/2022 (tức ngày 22 tháng 12 Âm lịch) đến hết ngày 13/02/2022 (tức ngày 13 tháng 01 Âm lịch).
  • Nghỉ lễ ngày Giỗ tổ Hùng Vương: Ngày 10/04/2022 (tức ngày 10 tháng 03 Âm lịch).
  • Nghỉ lễ ngày Giải phóng Miền Nam: Ngày 30/04/2022.
  • Nghỉ lễ ngày Quốc tế lao động: Ngày 01/05/2022.

Nghỉ hè 05 tuần (đối với sinh viên không có nguyện vọng học kỳ Hè): Từ ngày 04/07/2022 đến hết ngày 07/08/2022.

  1. Học kỳ Hè (đối với sinh viên có nguyện vọng học – không bắt buộc): Từ ngày 04/07/2022 đến hết ngày 07/08/2022.
Nơi nhận:

– Tập thể lãnh đạo trường (phối hợp chỉ đạo);

– Các Viện, Khoa, Bộ môn liên quan (để thực hiện);

– Cơ sở II, Cơ sở Quảng Ninh (để thực hiện);

– Lưu Văn thư, QLĐT;

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS,TS BÙI ANH TUẤN