Thông báo về việc Khảo sát tình hình tiêm phòng Covid – 19 của sinh viên hệ VLVH

516

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

KHOA ĐTTT&PTNN

Số:  193  /TB – K.ĐTTT&PTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25  tháng 10  năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc Khảo sát tình hình tiêm phòng Covid – 19 của sinh viên hệ VLVH

———————

Căn cứ Nghị Quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; để có căn cứ báo cáo Nhà trường xây dựng kế hoạch cho sinh viên, học viên quay trở lại học trực tiếp, Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp yêu cầu toàn bộ sinh viên hệ VLVH đang trong thời gian học tập tại Trường thực hiện khảo sát tình hình tiêm phòng Covid – 19.

Sinh viên thực hiện khảo sát theo đường link sau:

https://forms.gle/ZYoEckW8Lf8qL9P87

(Kết quả khảo sát là cơ sở để Nhà trường xây dựng kế hoạch học tập trong thời gian tới nên Khoa đề nghị sinh viên bắt buộc phải hoàn thành bản khảo sát trên)

Thời gian hoàn thành: trước 15h00 ngày 28/10/2021.

Nếu sinh viên có thắc mắc cần trao đổi xin liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm.

Trân trọng!

 

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH

KHOA ĐTTT&PTNN

(đã ký) 

Nguyễn Văn Triệu