KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020-2021

7158
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
——————–
Số :         / KH-ĐHNT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

Hà Nội, ngày     tháng 05  năm 2020

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP
NĂM HỌC 2020 – 2021

 (Áp dụng cho tất cả các loại hình đào tạo của nhà trường)

  Năm học 2020 – 2021 dự kiến bắt đầu từ 17/08/2020 đến hết ngày 09/08/2021, cụ thể:

  1. Học kỳ I: bắt đầu từ ngày 17/08/2020 đến hết ngày 17/01/2021.

Học, thi và nghỉ lễ, Tết từ ngày 17/08/2020 đến hết ngày 10/01/2021, trong đó:

  • Nghỉ lễ ngày Quốc khánh: 02 ngày liền kề trước hoặc sau ngày Quốc khánh 2/9.
  • Nghỉ Tết Dương lịch: Thứ sáu, ngày 01/01/2021.
  1. Học kỳ II: từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 09/08/2021.

Học, thi và nghỉ lễ, Tết từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 04/07/2021, trong đó:

  • Nghỉ Tết Nguyên đán 3 tuần (đối với giảng viên, sinh viên và học viên): từ Thứ Hai ngày 01/02/2021 (tức ngày 20 tháng 12 Âm lịch) đến hết Chủ Nhật ngày 21/02/2021 (tức ngày 10 tháng 01 Âm lịch).
  • Nghỉ lễ ngày Giỗ tổ Hùng Vương: Thứ năm, ngày 02/04/2020 (tức ngày 10 tháng 03 Âm lịch).
  • Nghỉ lễ ngày Giải phóng Miền Nam: Thứ sáu, ngày 30/04/2021.
  • Nghỉ lễ ngày Quốc tế lao động: Thứ hai, ngày 03/05/2021 (dự kiến nghỉ bù do ngày lễ vào thứ bảy tuần trước đó).

Nghỉ hè 4 tuần (đối với sinh viên không có nguyện vọng học kỳ Hè): từ ngày 12/07/2021 đến hết ngày 09/08/2021.

  1. Học kỳ Hè (đối với sinh viên có nguyện vọng học – không bắt buộc): từ ngày 12/07/2021 đến hết ngày 09/08/2021.
Nơi nhận:

– Tập thể lãnh đạo trường (phối hợp chỉ đạo);

– Các Viện, Khoa, Bộ môn liên quan (để thực hiện);

– Cơ sở II, Cơ sở Quảng Ninh (để thực hiện);

– Lưu Văn thư, QLĐT;

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS,TS BÙI ANH TUẤN