Lịch học kỳ 1 năm học 2017 – 2018

453

 Khoa Đào tạo Tại chức thông báo Lịch học kỳ 1 Năm học 2017 – 2018 cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ thứ hai ngày 7 tháng 8 năm 2017

2. Giờ học: Từ 18h00 đến 21h00 (học 4 tiết/buổi)

3. Lịch học:

– Cập nhật ngày 24/10/2017 xem tại đây (do điều chỉnh tên môn học của các lớp CN15TATM1-2-3 chuyên ngành TATM)

– Cập nhật ngày 07/8/2017 xem tại đây (do điều chỉnh lịch học của các lớp CN15TATM1-2-3 chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại)

– Cập nhật ngày 13/7/2017 xem tại đây