Hướng dẫn tổ chức đánh giá kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến đối với sinh viên các lớp học phần tín chỉ trình độ đại học hệ từ xa

474

Xem chi tiết hướng dẫn và quy trình thực hiện tại đây.

Hướng dẫn ký thuật sử dụng phần mềm MS Team xem tại đây.