Kế hoạch học tập của sinh viên, học viên hệ vừa làm vừa học từ ngày 09/08/2021

1030

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

KHOA ĐTTT&PTNN

Số: 177 /TB-ĐHNT-ĐTTT&PTNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  02  tháng   08   năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v Kế hoạch học tập của sinh viên, học viên hệ vừa làm vừa học từ ngày 09/08/2021

Căn cứ thực tế diễn biến của dịch bệnh Covid-19; thông báo của Chính phủ và các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid19;

Căn cứ quyết định của Ban giám hiệu trường ĐHNT tại cuộc họp ngày 26/07/2021;

Căn cứ Thông báo số 355/TB-ĐHNT về Kế hoạch học tập của sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo từ ngày 09/08/2021 của Nhà trường;

Khoa Đào tạo Trực tuyến và Phát triển Nghề nghiệp thông báo như sau:

Sinh viên, học viên đại học hệ vừa làm vừa học học KHÔNG TẬP TRUNG từ ngày 09/08/2021 cho đến khi có thông báo mới. Các lớp học phần tín chỉ đại học hệ vừa làm vừa học được tổ chức học trực tuyến, sử dụng hệ thống LMS hoặc hệ thống MS TEAMS theo hướng dẫn của Trung tâm Công nghệ thông tin.

Căn cứ vào diễn biến thực tế của dịch bệnh và hướng dẫn của các cơ quan có liên quan, Nhà trường sẽ có thông báo kịp thời về điều chỉnh kế hoạch học tập.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (để báo cáo);

– Các Viện/Khoa CM, Phòng/BanTrung tâm (để phối hợp t/h);

– Lưu: Khoa ĐTTT&PTNN.

 TRƯỞNG KHOA

 

(đã ký)

 

PGS, TS Hoàng Xuân Bình