Kế hoạch học tập của sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 30/06/2021

943

Xem chi tiết tại đây

Căn cứ thực tế diễn biến của dịch bệnh Covid-19, thông báo của chính phủ và các địa phương về công tác phòng, chống dịch,

Căn cứ quyết định của Ban giám hiệu trường ĐHNT tại cuộc họp ngày 28/05/2021,

Phòng Quản lý đào tạo thông báo như sau:

I. Đối với Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh

Sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh tiếp tục học KHÔNG TẬP TRUNG từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 30/06/2021.

Cụ thể:

1. Toàn bộ các lớp học phần tín chỉ của giai đoạn 2 – Học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 của hệ đại học chính quy tiếp tục được tổ chức giảng dạy trực tuyến từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 30/06/2021 theo thời khóa biểu đang triển khai, sử dụng hệ thống LMS hoặc hệ thống MS TEAMS theo hướng dẫn của Trung tâm Công nghệ thông tin.

Về việc thi kết thúc học phần của các lớp học phần tín chỉ, nhà trường sẽ thông báo cụ thể tới sinh viên về lịch thi và hình thức thi cho từng học phần trong thời gian sớm nhất.

2. Đối với các loại hình/bậc đào tạo khác, kế hoạch học tập cụ thể được thực hiện theo thông báo của các đơn vị quản lý đào tạo (Khoa Sau đại học, Khoa ĐTTT và PTNN, Khoa ĐTQT, Trung tâm PTQT)

II. Đối với Cơ sở II – Tp.Hồ Chí Minh

Hình thức và tiến độ học tập của sinh viên chính quy Cơ sở II – Tp.Hồ Chí Minh, sinh viên, học viên của các loại hình/bậc đào tạo khác sẽ thực hiện theo thông báo cụ thể của Cơ sở II căn cứ trên diễn biến dịch tại địa phương.
Căn cứ vào diễn biến thực tế của dịch bệnh và hướng dẫn của các cơ quan có liên quan, Nhà trường sẽ có thông báo kịp thời về kế hoạch học tập sau thời gian trên.