Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp của các lớp CN24B KTĐN, CN10B QTKD và các lớp ghép chuyên ngành Tiếng Anh thương mại (2)

450

Danh sách giáo viên hướng dẫn:

– Ngành QTKD xem tại đây 

– Ngành Kinh tế xem tại đây

– Ngành TATM xem tại đây (đang cập nhật)

– Ngành TCNH xem tại đây (đang cập nhật) 

Lịch học Học phần Phương pháp thực hành nghiên cứu khoa học bắt đầu từ ngày 04/06/2018, chi tiết xem tại đây.

Đến ngày 03 tháng 05 năm 2018 các lớp CN 24B KTĐN – CN 10B QTKD chuyên ngành Kinh tế đối ngoại và Quản trị kinh doanh đã hoàn thành cơ bản chương trình học tập theo quy định và bắt đầu thực hiện học phần tốt nghiệp, kế hoạch cụ thể như sau:

  1. Đối tượng sinh viên đủ điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp:

–  Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

– Đóng học phí đầy đủ theo quy định: Từ ngày 21/05/2018 đến ngày 28/05/2018 qua tài khoản ngân hàng của trường Đại học Ngoại thương (nộp học phí còn thiếu và nộp học phí học phần tốt nghiệp, nếu không nộp học phí sẽ không được xét tốt nghiệp).

  1. Hình thức: Sinh viên sẽ phải tích lũy 12 tín chỉ của Học phần tốt nghiệp bằng một trong hai hình thức dưới đây:

– Làm khóa luận tốt nghiệp (KLTN) có khối lượng 12 tín chỉ (trong 13 tuần): áp dụng cho các sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 6,5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) và tích lũy đủ số tín chỉ của chương trình đào tạo (ngoại trừ số tín chỉ của học phần tốt nghiệp).

Thực tập tốt nghiệp (TTTN): Còn nợ không quá 03 tín chỉ trong chương trình đào tạo (ngoại trừ số tín chỉ của học phần tốt nghiệp). Những sinh viên không đủ điều kiện làm KTLN hoặc không muốn thực hiện Học phần tốt nghiệp bằng hình thức làm KLTN sẽ phải: (1) Học thêm học phần Phương pháp thực hành nghiên cứu khoa học có khối lượng 3 tín chỉ (trong 5 tuần); và (2) Thực tập, viết thu hoạch thực tập có khối lượng 9 tín chỉ (trong 10 tuần).

  1. Kế hoạch cụ thể:
  2. Đối với các sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp: Thời gian viết KLTN từ ngày 25/05/2018 đến 27/09/2018. Nộp KLTN vào ngày 01 tháng 10 năm 2018 tại Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế; Khoa Quản trị kinh doanh, tầng 2 nhà B trong giờ hành chính. Những sinh viên có KLTN bị điểm F phải đăng ký làm lại KLTN.
  3. Đối với các sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và học thêm học phần Phương pháp thực hành nghiên cứu khoa học:

– Thời gian: Từ ngày 25/05/2018 đến ngày 06/09/2018 sinh viên đi thực tập, chọn đề tài làm đề cương chi tiết để viết Thu hoạch thực tập. Đăng ký đề tài với giáo viên hướng dẫn, giáo viên hướng dẫn thông qua đề cương chi tiết và hướng dẫn sinh viên viết Thu hoạch thực tập. Lịch học Học phần Phương pháp thực hành nghiên cứu khoa học bắt đầu từ ngày 04/06/2018, chi tiết xem tại đây.

– Nơi thực tập: Tại các cơ quan có liên quan đến chuyên ngành đã học, nơi sinh viên đang công tác. Trường hợp nơi công tác không phù hợp với nội dung thực tập, sinh viên có thể liên hệ thực tập ở một cơ quan khác, nhà trường sẽ viết giấy giới thiệu để sinh viên tự liên hệ nơi thực tập.

– Thời hạn: Nộp thu hoạch thực tập tốt nghiệp vào ngày 10/09/2018 tại Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế – Khoa Quản trị kinh doanh, (tầng 2 nhà B) – Khoa Tiếng anh thương mại (tầng 3 nhà B), trong giờ hành chính (SV nộp 02 bản: 01 bản cho Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế; Khoa Quản trị kinh doanh; Khoa Tiếng Anh thương mại và 01 bản nộp cho GV hướng dẫn).

  1. Lịch phổ biến nội dung, hình thức Khóa luận tốt nghiệp, Thu hoạch thực tập tốt nghiệp và phân công giáo viên hướng dẫn: Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế phổ biến trong ngày tập trung tại Hội trường A305 vào 18h30 ngày 18/05/2018 (lớp CN24B KTĐN) và Khoa Quản trị kinh doanh tại hội trường A303 (lớp CN10B QTKD) và các sinh viên ngành Tiếng Anh thương mại tại hội trường A301.

            Căn cứ vào kế hoạch trên đây, nhà trường yêu cầu:

            1- Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Tiếng anh thương mại, Khoa Đào tạo Tại chức và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các công việc trên;

            2- Sinh viên các lớp CN 24B KTĐN chuyên ngành Kinh tế đối ngoại và CN 10B QTKD chuyên ngành Quản trị kinh doanh và các lớp ghép ngành Tiếng Anh thương mại chấp hành đúng kế hoạch để hoàn thành tốt học phần tốt nghiệp;

            3- Nhà trường trân trọng đề nghị các cơ quan chủ quản của sinh viên tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

  Nơi nhận:

  – Khoa KT&KDQT;QTKD;TATM

  – Phòng KHTC;QTTB

  – Sinh viên các lớp CN 24B KTĐN,

   CN 10B QTKD;

  – Cơ quan sinh viên;

  – Lưu: Văn thư, Khoa ĐTTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2018

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

PGS, TS  Nguyễn Thu Thủy