Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp của các lớp CN25A KTĐN, CN11A QTKD và các lớp ghép (2)

450

Lịch học học phần Phương pháp thực hành và nghiên cứu khoa học xem tại đây; (hoặc trong mục Thời khóa biểu)

Đến ngày 19 tháng 9 năm 2018 các lớp CN25A chuyên ngành Kinh tế đối ngoại (KTĐN) và CN11A chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế (QTKDQT) đã hoàn thành cơ bản chương trình học tập theo quy định và bắt đầu thực hiện học phần tốt nghiệp, kế hoạch cụ thể như sau:

  1. Đối tượng sinh viên đủ điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp:

–  Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

– Đóng học phí đầy đủ theo quy định: Từ ngày 24/10/2018 đến ngày 25/10/2018  qua tài khoản ngân hàng của trường Đại học Ngoại thương (nộp học phí còn thiếu và nộp học phí học phần tốt nghiệp, nếu không nộp học phí sẽ không được xét tốt nghiệp).

  1. Hình thức: Sinh viên sẽ phải tích lũy 12 tín chỉ của Học phần tốt nghiệp bằng một trong hai hình thức dưới đây:

– Làm khóa luận tốt nghiệp (KLTN) có khối lượng 12 tín chỉ (trong 13 tuần): áp dụng cho các sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 6,5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) và tích lũy đủ số tín chỉ của chương trình đào tạo (ngoại trừ số tín chỉ của học phần tốt nghiệp).

– Thực tập tốt nghiệp (TTTN): Còn nợ không quá 03 tín chỉ trong chương trình đào tạo (ngoại trừ số tín chỉ của học phần tốt nghiệp). Những sinh viên không đủ điều kiện hoặc không muốn thực hiện Học phần tốt nghiệp bằng hình thức làm KLTN sẽ phải: (1) Đăng ký học thêm học phần Phương pháp thực hành và nghiên cứu khoa học có khối lượng 3 tín chỉ (trong 5 tuần); và (2) Thực tập, viết thu hoạch thực tập có khối lượng 9 tín chỉ (trong 10 tuần).

  1. Kế hoạch cụ thể:
  2. Đối với các sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp: Thời gian viết KLTN từ ngày 05/11/2018 đến 25/02/2019. Nộp KLTN vào ngày 04 tháng 3 năm 2019 tại Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế (KT&KDQT) (đối với chuyên ngành KTĐN); Khoa Quản trị Kinh doanh (QTKD) (đối với chuyên ngành QTKDQT); Khoa Tài chính Ngân hàng (TCNH) (đối với chuyên ngành Ngân hàng) – tầng 2 nhà B và Khoa Tiếng Anh Thương mại (TATM) (đối với chuyên ngành TATM) – tầng 3 nhà B trong giờ hành chính. Những sinh viên có KLTN bị điểm F phải đăng ký làm lại KLTN.
  3. Đối với các sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và học thêm học phần Phương pháp thực hành và nghiên cứu khoa học:

– Thời gian: Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 14/01/2019 sinh viên đi thực tập, chọn đề tài làm đề cương chi tiết để viết Thu hoạch thực tập. Đăng ký đề tài với giáo viên hướng dẫn, giáo viên hướng dẫn thông qua đề cương chi tiết và hướng dẫn sinh viên viết Thu hoạch thực tập. Lịch học Học phần Phương pháp thực hành và  nghiên cứu khoa học bắt đầu từ ngày 31/10/2018 (lịch cụ thể thông báo trên trang web của Khoa Đào tạo Tại chức).

– Nơi thực tập: Tại các cơ quan có liên quan đến chuyên ngành đã học, nơi sinh viên đang công tác. Trường hợp nơi công tác không phù hợp với nội dung thực tập, sinh viên có thể liên hệ thực tập ở một cơ quan khác, nhà trường sẽ viết giấy giới thiệu để sinh viên tự liên hệ nơi thực tập.

– Thời hạn: Nộp thu hoạch thực tập tốt nghiệp vào ngày 21/01/2019 tại Viện KT&KDQT (đối với chuyên ngành KTĐN); Khoa QTKD (đối với chuyên ngành QTKDQT); Khoa TCNH (đối với chuyên ngành Ngân hàng) – tầng 2 nhà B và Khoa TATM (đối với chuyên ngành TATM) – tầng 3 nhà B trong giờ hành chính (nộp 02 bản: 01 bản nộp tại Văn phòng  Viện hoặc Khoa chuyên môn  và 01 bản cho GV hướng dẫn).

  1. Lịch phổ biến nội dung, hình thức Khóa luận tốt nghiệp, Thu hoạch thực tập tốt nghiệp và phân công giáo viên hướng dẫn: Viện KT&KDQT và Khoa QTKD phổ biến trong ngày tập trung: 18h30 ngày 30/10/2018 tại Hội trường A303 (lớp CN25A KTĐN) và Hội trường A301 (lớp CN11A QTKD); Các Khoa TCNH và TATM do số lượng sinh viên ít nên sẽ hướng dẫn tập trung tại Văn phòng Khoa chuyên môn.

            Căn cứ vào kế hoạch trên đây, nhà trường yêu cầu:

            1- Viện KT&KDQT, Khoa QTKD, Khoa TCNH, Khoa TATM, Khoa Đào tạo Tại chức và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các công việc trên;

            2- Sinh viên các lớp CN25A KTĐN, CN11A QTKDQT và sinh viên các chuyên ngành ghép cùng đợt chấp hành đúng kế hoạch để hoàn thành tốt học phần tốt nghiệp;

            3- Nhà trường trân trọng đề nghị các cơ quan chủ quản của sinh viên tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

 

 

 

Nơi nhận:

  – Viện KT&KDQT, Khoa: QTKD, TCNH,

    TATM;

  – Phòng: KHTC, QTTB;

  – SV lớp CN25A KTĐN và CN11A QTKD;

  – Cơ quan sinh viên;

  – Lưu: Văn thư, Khoa ĐTTC.

Hà Nội, ngày …. tháng 10 năm 2018

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

PGS, TS  Nguyễn Thu Thủy