Thông báo về việc bổ sung đợt thực hiện học phần tốt nghiệp cho các chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế, Ngân hàng, Kế toán, Tiếng Anh thương mại

371

Đối tượng: Sinh viên các chuyên ngành đủ điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp:

– Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

– Đóng học phí đầy đủ;

– Đã hoàn thành toàn bộ chương trình đào tạo.

Thời gian đăng ký: Từ 30/11/2017 đến ngày 06/12/2017.

Hình thức đăng ký: Đăng ký với giáo viên chủ nhiệm.