Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp đợt tháng 02/2018

356

Danh sách giáo viên hướng dẫn:

– Ngành QTKD xem tại đây 

– Ngành Kinh tế xem tại đây (đang cập nhật)

– Ngành TATM xem tại đây (đang cập nhật)

– Ngành TCNH xem tại đây (đang cập nhật) 

  1. Đối tượng sinh viên đủ điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp:

– Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

– Đóng học phí đầy đủ theo quy định của Nhà trường (từ 05/03/2018-08/03/2018);

– Đã hoàn thành các học phần trong chương trình đào tạo (được phép nợ 03 tín chỉ).

  1. Hình thức:

2.1.  Đối với học chế tín chỉ: Sinh viên sẽ phải tích lũy 12 tín chỉ của Học phần tốt nghiệp bằng một trong hai hình thức sau:

Làm khóa luận tốt nghiệp (KLTN) có khối lượng 12 tín chỉ (trong 12 tuần), áp dụng cho các sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 6,5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) và không thi lại, học lại quá 03 tín chỉ;

Những sinh viên không đủ điều kiện hoặc không muốn thực hiện Học phần tốt nghiệp bằng hình thức làm KLTN sẽ phải: (1) Đăng ký học thêm học phần Phương pháp nghiên cứu chuyên sâu có khối lượng 3 tín chỉ (trong 5 tuần); và (2) Thực tập, viết thu hoạch thực tập (THTT) có khối lượng 9 tín chỉ (trong 10 tuần).

2.2. Đối với hệ niên chế: Sinh viên sẽ phải tích lũy 15 đơn vị học trình bằng hai hình thức sau:

– Thực tập, viết thu hoạch thực tập có khối lượng 5 đơn vị học trình (trong 10 tuần).

– Thi tốt nghiệp: Kiến thức cơ sở ngành (5 đơn vị học trình) và kiến thức chuyên môn ngành (5 đơn vị học trình).

  1. Kế hoạch cụ thể:

3.1.  Thời gian thực tập: viết THTT từ ngày 05/02/2018 đến 12/05/2018; viết KLTN từ ngày 05/02/2018 đến 26/05/2018

                       (đã bao gồm 01 tuần chọn đề tài với GV hướng dẫn và 03 tuần nghỉ Tết)

3.2. Lịch tập trung:  18h30 ngày 05/02/2018 sinh viên tập trung nghe phổ biến Kế hoạch thực tập, phân công giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp tại Hội trường: B106 (Ngành Kinh tế); B105 (Ngành Tài chính ngân hàng), B104 (Ngành Quản trị kinh doanh), B103 (Ngành Kế toán), B102 (Ngành Tiếng Anh thương mại).

3.3. Đăng ký đề tài với giáo viên hướng dẫn: từ ngày 12/02/2018 đến ngày 11/02/2018 giáo viên hướng dẫn thông qua đề cương chi tiết và hướng dẫn sinh viên viết THTT, KLTN.

3.4. Lịch học Học phần Phương pháp thực hành và nghiên cứu khoa học ối với sinh viên đào tạo theo tín chỉ) sẽ được thông báo trên trang website của Khoa Đào tạo Tại chức http://daotaotaichuc.ftu.edu.vn.

3.5. Nơi thực tập: Tại các cơ quan có liên quan đến chuyên ngành đã học, nơi sinh viên đang công tác. Trường hợp nơi công tác không phù hợp với nội dung thực tập, sinh viên có thể liên hệ thực tập ở một cơ quan khác, nhà trường sẽ viết giấy giới thiệu để sinh viên tự liên hệ nơi thực tập. Thu hoạch TTTN phải có nhận xét, chữ ký, đóng dấu của nơi thực tập.

3.6. Nội dung và hình thức Thu hoạch thực tập tốt nghiệp: Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế, Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Tài chính ngân hàng, Khoa Kế toán kiểm toán, Khoa Tiếng Anh Thương mại sẽ phổ biến cụ thể nội dung thực tập tốt nghiệp vào ngày tập trung.

3.7. Thời gian nộp THTT và KLTN: Sinh viên nộp 02 bản: 01 bản cho các Khoa chuyên môn và 01 bản nộp cho GV hướng dẫn.

Nộp THTT các ngày  15-16  tháng  5  năm 2018

Nộp KLTN vào ngày  29  tháng  5  năm 2018

Địa điểm nộp: văn phòng các Khoa: Khoa Kinh tế, Kinh doanh quốc tế, Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Tài chính ngân hàng, Khoa Kế toán kiểm toán, Khoa Tiếng Anh thương mại – tầng 2 và 3 nhà B

3.8. Kế hoạch thi tốt nghiệp đối với sinh viên học hệ niên chế:

– Đăng ký môn thi tốt nghiệp với giáo viên chủ nhiệm: hạn cuối ngày 09/03/2018;

– Dự kiến lịch ôn tập giải đáp thắc mắc: 18h30 thứ sáu ngày 16/03/2018;

– Dự kiến lịch thi tốt nghiệp: Chủ nhật ngày 25/03/2018 (chi tiết xem trên trang website của Khoa Đào tạo Tại chức theo đường link http://daotaotaichuc.ftu.edu.vn).

Căn cứ vào kế hoạch trên đây, Nhà trường yêu cầu:

            1- Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế, Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Tài chính ngân hàng, Khoa Tiếng Anh thương mại, Khoa Đào tạo Tại chức và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các công việc trên theo đúng kế hoạch;

            2- Sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp chấp hành đúng kế hoạch;

            3- Nhà trường trân trọng đề nghị các cơ quan chủ quản của sinh viên tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. 

 

Nơi nhận:

  – Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế;

  – Khoa Quản trị Kinh doanh;

– Khoa Tài chính ngân hàng;

– Khoa Tiếng Anh thương mại;

– Phòng Kế hoạch tài chính;

  – Sinh viên đăng ký thực tập;

  – Lưu Khoa Đào tạo Tại chức;

Hà Nội, ngày  30   tháng   01   năm 2018

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 (Đã ký)

 

PGS, TS  Nguyễn Thu Thủy