KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2019-2020

1209
   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Số: 560 /KH-ĐHNT

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 30 tháng 12  năm 2020

KẾ HOẠCH

Thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp các lớp TC37A, TC36A, CN27A ngành Kinh tế, TC11A, TC12A, TC13A, LT2A, LT3A, CN13A ngành Quản trị kinh doanh và các lớp ghép

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15/03/2017 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học;

Căn cứ Quyết định số 1122/QĐ-ĐHNT-ĐTTC ngày 18 tháng 05 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về Ban hành quyết định đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ tại trường đại học Ngoai thương;

Căn cứ Quyết định số 2339/QĐ-ĐHNT-KHTC ngày 04/11/2016 về ban hành Quy định về việc thu nộp học phí,

Trường Đại học Ngoại thương thông báo về Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đợt tháng 11  năm 2020 dành cho sinh viên hệ vừa làm vừa học các khoá tại Hà Nội như sau:

  1. CÁC THÔNG TIN CHUNG

1.1. Sinh viên đủ điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Không đang trong thời gian bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên; không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính; Còn không quá 3 tín chỉ chưa tích lũy hoặc học cải thiện (ngoại trừ 9 tín chỉ HPTN)

 1.2. Hình thức và thời gian thực hiện

Sinh viên thực hiện HPTN theo một trong hai hình thức sau:

STT Hình thức Thời lượng Nội dung Đối tượng (điểm thang 10) Thời gian Ghi chú
1 Khóa luận TN 12TC Làm khóa luận TN  Điểm TBCHT từ 6.5 trở lên

 Không đang thực hiện học phần nào trong thời gian thực hiện KLTN

13 tuần:

 04/01/2021-23/04/2021(Bao gồm đăng ký và thực hiện)

– Nộp Khóa luận vào ngày 26/04/2021 (trong giờ hành chính).
2 Thực tập TN 3TC Học phần Phương Pháp thực hành nghiên cứu khoa học Điểm TBCHT dưới 6.5

Hoặc: Sinh viên đủ điều kiện không thực hiện viết KLTN

Theo Lịch thông báo trên Website Khoa Đào tao Trực tuyến & PTNN – Nộp thu hoạch thực tập vào ngày 06/04/2021 (trong giờ hành chính).
9TC Thực tập, viết thu hoạch thực tập 10 tuần:

04/01/2021-02/04/2021(Bao gồm đăng ký và thực hiện)

 

  1. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CỤ THỂ

2.1. Đối với các sinh viên làm Khóa luận tốt nghiệp

– Thời gian viết KLTN:  Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 23/04/2021

– Thời gian nộp KLTN: Ngày 26 tháng 04 năm 2021

Lưu ý:  – Sinh viên nộp 03 cuốn KLTN: 1 quyển bìa cứng và 2 quyển bìa mềm; 01 đĩa mềm.

       – Những sinh viên có KLTN bị điểm F phải đăng ký làm lại KLTN.

2.2. Đối với các sinh viên đi Thực tập tốt nghiệp và học thêm học phần Phương pháp thực hành nghiên cứu khoa học:

– Thời gian thực tập và viết thu hoạch thực tập Tốt nghiệp: Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 02/04/2021

– Cách thức thực hiện: Đăng ký đề tài với giáo viên hướng dẫn, giáo viên hướng dẫn thông qua đề cương chi tiết và hướng dẫn sinh viên viết Thu hoạch thực tập

– Nơi thực tập: Sinh viên chủ động liên hệ thực tập tại các cơ quan có liên quan đến chuyên ngành đã học, nơi sinh viên đang công tác. Trường hợp nơi công tác không phù hợp với nội dung thực tập, sinh viên có thể liên hệ thực tập ở một cơ quan khác, Nhà trường sẽ viết giấy giới thiệu để sinh viên tự liên hệ nơi thực tập.

– Nộp thu hoạch thực tập tốt nghiệpNgày 06/04/2021

Lưu ý: SV nộp 02 quyển thu hoạch thực tập TN (01 bản nộp cho Viện hoặc Khoa và 01 bản nộp cho GV hướng dẫn)

– Học phần Phương pháp thực hành nghiên cứu khoa học: Khoa ĐTTT&PTNN sẽ thông báo lịch cụ thể thông báo trên trang web của Khoa

2.3. Địa điểm nộp Khóa luận tốt nghiệp & Thu hoạch thực tập tốt nghiệp

– Văn phòng Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế- Tầng 2 nhà B (trong giờ hành chính) đối với Sinh viên chuyên ngành Kinh tế đối ngoại.

– Văn phòng Khoa Quản trị kinh doanh- Tầng 2 nhà B (trong giờ hành chính) đối với sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế.

2.4. Lịch phổ biến nội dung, hình thức Khóa luận tốt nghiệp, Thu hoạch thực tập tốt nghiệp và phân công giáo viên hướng dẫn

  • Thời gian: 18h ngày 04/01/2021
  • Địa điểm:

– Phòng A305- Nhà A (Sinh viên lớp TC37A, TC36A, CN27A KTĐN)

– Phòng A303- Nhà A (Sinh viên lớp TC12A, LT 2A, TC13A, LT3A, CN13A QTKD, TCQT)

Căn cứ vào kế hoạch trên đây, Nhà trường yêu cầu:

1- Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Tài chính Ngân hàng Khoa Đào tạo trực tuyến và phát triển nghề nghiệp và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các công việc trên;

2- Sinh viên các lớp TC37A, TC36A CN27A KTĐN, TC12A, TC13A, LT3A, CN13A , LT 2AQTKD,TCQT và các lớp ghép chấp hành đúng kế hoạch để hoàn thành tốt học phần tốt nghiệp;

3- Nhà trường trân trọng đề nghị các cơ quan chủ quản của sinh viên tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

 

Nơi nhận:

– Sinh viên  TC37A, TC36A,CN27A KTĐN,

TC12A, TC13A, LT 2A, LT3A, CN13A QTKD,TCQT;

– Viện KT&KDQT, K.QTKD, K.TCNH;

– P. KHTC, P. QTTB;

– Lưu: VT, K. ĐTTT&PTNN.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

PGS, TS Đào Ngọc Tiến