Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp của các lớp CN14TATM 1-2-3-4 chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

414

Đến ngày 16 tháng 10 năm 2017 các lớp CN 14 TATM 1-2-3-4 chuyên ngành Tiếng Anh thương mại đã hoàn thành cơ bản chương trình học tập theo quy định và bắt đầu thực hiện học phần tốt nghiệp, kế hoạch cụ thể như sau

1. Đối tượng sinh viên đủ điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp:

 

–  Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

– Đóng học phí đầy đủ theo quy định: Từ ngày 08/11/2017 đến ngày 09/11/2017 vào giờ hành chính (sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 16h30), tại Phòng Kế hoạch – Tài chính (nộp học phí còn thiếu và nộp học phí học phần tốt nghiệp, nếu không nộp học phí sẽ không được xét tốt nghiệp).

– Đã hoàn thành toàn bộ các học phần trong chương trình đào tạo.

2. Hình thức: Sinh viên sẽ phải tích lũy 12 tín chỉ của Học phần tốt nghiệp bằng một trong hai hình thức dưới đây:

– Làm khóa luận tốt nghiệp (KLTN) có khối lượng 12 tín chỉ (trong 12 tuần): áp dụng cho các sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 6,5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) và không thi lại, học lại quá 2 môn;

Những sinh viên không đủ điều kiện hoặc không muốn thực hiện Học phần tốt nghiệp bằng hình thức làm KLTN sẽ phải: (1) Đăng ký học thêm học phần Phương pháp nghiên cứu chuyên sâu có khối lượng 3 tín chỉ (trong 5 tuần); và (2) Thực tập, viết thu hoạch thực tập có khối lượng 9 tín chỉ (trong 10 tuần).

3. Kế hoạch cụ thể:

a. Đối với các sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp: Thời gian viết KLTN từ ngày 08/11/2017 đến 31/01/2018. Nộp KLTN vào ngày 02 tháng 02 năm 2018 tại Khoa Tiếng Anh thương mại, tầng 3 nhà B trong giờ hành chính. Những sinh viên có KLTN bị điểm F phải đăng ký làm lại KLTN.

b. Đối với các sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và học thêm học phần Phương pháp nghiên cứu chuyên sâu:

– Thời gian: Từ ngày 08/11/2017 đến ngày 17/01/2018 sinh viên đi thực tập, chọn đề tài làm đề cương chi tiết để viết Thu hoạch thực tập. Đăng ký đề tài với giáo viên hướng dẫn, giáo viên hướng dẫn thông qua đề cương chi tiết và hướng dẫn sinh viên viết Thu hoạch thực tập. Lịch học Học phần Phương pháp nghiên cứu chuyên sâu bắt đầu từ ngày 01/11/2017 (lịch cụ thể thông báo trên trang web của Khoa Đào tạo Tại chức).

– Nơi thực tập: Tại các cơ quan có liên quan đến chuyên ngành đã học, nơi sinh viên đang công tác. Trường hợp nơi công tác không phù hợp với nội dung thực tập, sinh viên có thể liên hệ thực tập ở một cơ quan khác, nhà trường sẽ viết giấy giới thiệu để sinh viên tự liên hệ nơi thực tập.

– Thời hạn: Nộp thực tập tốt nghiệp vào ngày 19/01/2018 tại Khoa Tiếng Anh thương mại, tầng 3 nhà B (nộp 02 bản: 01 bản cho Khoa Tiếng Anh thương mại và 01 bản nộp cho GV hướng dẫn).

c. Lịch phổ biến nội dung, hình thức Thu hoạch thực tập tốt nghiệp và phân công giáo viên hướng dẫn: Khoa Tiếng Anh thương mại phổ biến trong ngày tập trung: 18h30 ngày 07/11/2017 tại Hội trường A305.

 

Căn cứ vào kế hoạch trên đây, nhà trường yêu cầu:

            1- Khoa Tiếng Anh thương mại, Khoa Đào tạo Tại chức và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các công việc trên;

            2- Sinh viên các lớp CN14 TATM 1-2-3-4 chuyên ngành Tiếng Anh thương mại chấp hành đúng kế hoạch để hoàn thành tốt học phần tốt nghiệp;

            3- Nhà trường trân trọng đề nghị các cơ quan chủ quản của sinh viên tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

 

  Nơi nhận:

  – Khoa Tiếng Anh thương mại;

  – Phòng Kế hoạch Tài chính;

  – Sinh viên các lớp CN 14 TATM 1-2-3-4;

  – Cơ quan sinh viên.

  – Lưu: Văn thư, Khoa ĐTTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2017

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

PGS, TS  Nguyễn Thu Thủy