Thông báo lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2017 – 2018

575

Khoa Đào tạo Tại chức thông báo Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 (Tháng 9/2017) như sau:

1. Lịch thi lại xem tại đây; Mẫu đăng ký thi lại tải tại đây

2. Hội trường thi: Đang cập nhật 

3. Sinh viên các lớp đăng ký với lớp trưởng; Sinh viên các lớp đã tốt nghiệp còn nợ môn thi đăng ký trực tiếp với GVCN

4. Lớp trưởng tổng hợp chuyển GVCN trước ngày 22/9/2017

5. GVCN các lớp chuyển cho cán bộ được phân công phụ trách đợt thi lại (Cô Tuyết) trước ngày 28/9/2017