KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HỌC PHẦN TỐT NGHIỆPCỦA LỚP CN 15 TATM 1-2,CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI, LỚP CN 1,2LTMQT CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ, LỚP TC 34A KTĐN CHUYÊN NGÀNHKINH TẾ ĐỐI NGOẠI, LỚP TC 10A QTKD CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

508

Chi tiết kế hoạch thực tập xem tại đây