Thông báo Lịch học kỳ 2 năm học 2018 – 2019

336

Khoa Đào tạo Tại chức thông báo Lịch học kỳ 2 Năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ thứ hai ngày 02 tháng 01 năm 2019

2. Giờ học: Từ 18h00 đến 21h00 (học 4 tiết/buổi)

3. Lịch học:

Cập nhật ngày 16/01/2019 xem tại đây (Hủy lịch học các lớp CN1A – KTKT, TC1A – KTKT, LT1A -KTKT)