Thông báo về việc cấp tài khoản truy cập CSDL tài liệu và học liệu điện tử cho sinh viên hệ VLVH và ĐTTX

1148

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

KHOA ĐTTT&PTNN

Số: 185/TB – K.ĐTTT&PTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc cấp tài khoản truy cập CSDL tài liệu và học liệu điện tử

cho sinh viên hệ VLVH và ĐTTX

———————

   Để phục vụ công tác học tập cho sinh viên năm học mới cũng như khắc phục khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh Covid 19, Nhà trường cung cấp cho sinh viên hệ VLVH, ĐTTX tài khoản truy cập trực tuyến các CSDL tài liệu và học liệu điện tử như sau:

  1. Cấp tài khoản truy cập CSDL nội sinh: Khóa Luận, Luận văn, Luận án, Đề tài nghiên cứu (hình thức hỗ trợ truy cập từ xa);
  2. Cấp tài khoản truy cập CSDL Báo, Tạp chí SAGE Publications Limited (hình thức hỗ trợ truy cập từ xa);
  3. Cấp tài khoản truy cập CSDL Báo, Tạp chí Emerald Publishing Limited (hình thức hỗ trợ truy cập từ xa);
  4. Cấp tài khoản truy cập CSDL Sách điện tử đa ngành IG Publishing eBooks collection (hình thức hỗ trợ truy cập từ xa);
  5. Cấp tài khoản truy cập CSDL Sách điện tử chuyên ngành kinh tế springer eBooks collection (hình thức hỗ trợ truy cập từ xa);
  6. Cấp tài khoản truy cập CSDL Sách điện tử cơ bản chuyên ngành kinh tế (trước năm 2017) Elsevier eBooks Collection (hình thức hỗ trợ truy cập từ xa);
  7. Kế hoạch triển khai và đào tạo – hướng dẫn sử dụng bộ dữ liệu (FinnPro) Kinh tế – Tài chính – Vĩ mô;

Sinh viên đăng ký và nhận hướng dẫn theo đường link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelgfT9Er9QUFFmQSwJlywFeJa42JOi-f_W_3B2C1uZqDPfBw/viewform?fbclid=IwAR1HGwf12m3yZ1SKxBMlMQYxTXH0oSaRNFIFe-Y22r1MO7v5PHJIRaYOMjQ

Thời hạn đăng kí: từ 27/09/2021 đến 15/10/2021

Để biết thêm thông tin, xin truy cập fanpage: https://www.facebook.com/thuvien.ftu.edu

Nếu sinh viên có thắc mắc cần trao đổi xin liên hệ với cô Dương Anh Nga (Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp, số điện thoại: 0917541185).

 

                                                                                  PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH

                                                                                             KHOA ĐTTT&PTNN

 

(đã ký)

                                                                                           ThS Nguyễn Văn Triệu