Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ đào tạo VLVH đợt 1 năm 2024

133

– Căn cứ quy định về đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Ngoại thương Ban hành kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-ĐHNT-ĐTTC ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương;

– Căn cứ Quyết định số 3177/QĐ-ĐHNT ngày 28/12/2018 Quy định về điều kiện thực tập tốt nghiệp và viết khoá luận tốt nghiệp, xét và cấp bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương;

– Căn cứ chương trình đào tạo hệ VLVH áp dụng theo hệ đào tạo đại học chính quy;

– Căn cứ Kế hoạch và tiến độ giảng dạy học tập kỳ 2 năm học 2023-2024;

Trường Đại học Ngoại thương thông báo về Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp (HPTN) và xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ đào tạo VLVH như sau:

  1. Đối tượng thực hiện

– Sinh viên học tập tại TT Feretco;

– Sinh viên học tập tại Khoa ĐTTT&PTNN;

  1. Điều kiện và thời gian thực hiện

2.1. Điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp (HPTN)

Sinh viên đủ điều kiện thực hiện HPTN phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Không đang trong thời gian bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên;

– Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính; Đã tích lũy học phần thực tập giữa khóa; Nợ không quá 03 tín chỉ chưa tích lũy.

2.2. Hình thức và thời gian thực hiện

Sinh viên thực hiện HPTN theo một trong hai hình thức sau:

STT Hình thức Thời lượng Nội dung Thời gian Ghi chú
1 Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) 9TC Làm khóa luận TN 13 tuần

15/04/2024-12/07/2024

Nộp KLTN từ ngày 15/7-19/07/2024 (trong giờ hành chính)
2 Thực tập tốt nghiệp (TTTN) 3TC Học phần song hành

(Học bổ sung 1 học phần tự chọn phù hợp với chuyên ngành đào tạo)

Theo lịch thông báo trên website, nhóm lớp
6TC Thực tập, viết thu hoạch thực tập 10 tuần:

15/04/2024-21/06/2024

Nộp báo cáo thu hoạch TTTN từ ngày 24/06-28/06/2024 (trong giờ hành chính)
  1. Tiến độ thực hiện

* Đối với sinh viên

– Trường hợp sinh viên làm KLTN

STT Thời gian Nội dung công việc Ghi chú
1 Trước ngày 15/04/2024 – Sinh viên chính thức đủ điều kiện thực hiện HPTN tham gia hướng dẫn thực hiện HPTN đầy đủ;

– Hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

2 Từ 15/04-19/04/2024 – Đăng ký đề tài với GVHD;

– Chủ động liên hệ xin ý kiến của GVHD về lĩnh vực, tên đề tài KLTN… cập nhật chính xác tên đề tài vào hệ thống hỗ trợ.

Kê khai thông tin qua Hệ thống hỗ trợ thực hiện HPTN https://eprofile.ftu.edu.vn
3 Từ 15/04-12/07/2024 – Sinh viên làm KLTN dưới sự hướng dẫn của GVHD. Có trách nhiệm thường xuyên liên hệ và giữ liên lạc với GVHD để báo cáo tiến độ, xin ý kiến, hướng dẫn, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện KLTN;

– SV phải nộp toàn văn KLTN cho GVHD để xin ý kiến, chỉnh sửa trước khi hết thời gian làm KLTN và nộp bài.

 
4 Trước ngày 12/07/2024 – Sinh viên thực hiện tra soát đạo văn theo hướng dẫn của thư viện;

– Chỉnh sửa theo hướng dẫn, thực hiện in ấn đóng quyển theo quy định;

– Xin xác nhận của GVHD.

 
5 Từ 15/07-19/07/2024 Thực hiện nộp báo cáo KLTN về Viện/khoa chuyên môn và đơn vị quản lý.  

 

– Trường hợp sinh viên làm TTTN

STT Thời gian Nội dung công việc Ghi chú
1 Từ 09/04-23/05/2024 Tham gia học học phần song hành Theo kế hoạch giảng dạy và học tập
2 Trước ngày 15/04/2024 – Sinh viên chính thức đủ điều kiện thực hiện HPTN tham gia hướng dẫn thực hiện HPTN đầy đủ;

– Hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

3 Từ 15/04-19/04/2024 – Đăng ký đề tài với GVHD;

– Liên hệ thực tập tại các cơ quan, đơn vị có liên quan đến chuyên ngành đào tạo (Ưu tiên cơ quan, đơn vị đang công tác).

 
4 Từ 15/04 -21/06/2024 – Sinh viên đi TTTN tại cơ quan, đơn vị, kê khai đầy đủ, chính xác tên của đơn vị đến thực tập tốt nghiệp và tên của Báo cáo thu hoạch TTTN vào hệ thống hỗ trợ;

– Làm Báo cáo thu hoạch TTTN dưới sự hướng dẫn của GVHD và người hướng dẫn tại đơn vị thực tập. Có trách nhiệm thường xuyên liên lạc với GVHD trong quá trình thực hiện;

– Chỉnh sửa theo hướng dẫn, thực hiện in ấn đóng quyển theo quy định;

– Xin chữ ký xác nhận của đơn vị thực tập và GVHD.

– Kê khai thông tin qua Hệ thống hỗ trợ thực hiện HPTN https://eprofile.ftu.edu.vn
5 Từ 24/06-28/06/2024 Thực hiện nộp Báo cáo thu hoạch TTTN về Viện/Khoa chuyên môn và đơn vị quản lý.