Kế hoạch thực hiện học phần thực tập giữa khóa cho sinh viên hệ VLVH đợt 1 năm 2024

272

Căn cứ Kế hoạch và tiến độ giảng dạy, học tập kỳ 2 năm học 2023-2024, Nhà trường thông báo về Kế hoạch thực hiện học phần thực tập giữa khóa (TTGK) cho sinh viên hệ VLVH các khoá đủ điều kiện đợt 1 năm 2024 như sau:

  1. Mục đích

– Giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã thu nhận được trong quá trình học tại Trường vào thực tiễn cơ quan, doanh nghiệp nơi mình đang công tác;

– Tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với môi trường cơ quan, doanh nghiệp, với thực tiễn kinh doanh, thực tiễn làm việc tại các cơ quan, đơn vị có lĩnh vực hoạt động phù hợp với chuyên ngành đào tạo;

– Giúp sinh viên quan sát, phân tích, làm quen, tiếp cận và thực hiện một số công việc cụ thể tại cơ quan, doanh nghiệp, qua đó so sánh, đánh giá giữa thực tiễn và kiến thức của ngành học, từ đó có những định hướng về nghề nghiệp, củng cố các kiến thức, kỹ năng cần thiết đối với công việc phù hợp với chuyên ngành đào tạo;

– Giúp sinh viên có thể nhận thức rõ những thiếu sót về kiến thức, kỹ năng của bản thân để tiếp tục tích lũy, hoàn thiện trong các kỳ học tiếp theo tại trường;

– Giúp sinh viên chuẩn bị để thực hiện học phần tốt nghiệp đạt hiệu quả cao nhất.

  1. Đối tượng thực hiện

– Sinh viên các lớp đang học tập tại TT Feretco

– Sinh viên các lớp đang học tập tại Khoa ĐTTT&PTNN

  1. Điều kiện và thời gian thực hiện

3.1. Điều kiện thực hiện TTGK

– Đang không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc đang bị đình chỉ học tập do vi phạm quy chế, hoặc đang trong thời gian bảo lưu, nghỉ học tạm thời;

– Chưa tích lũy học phần thực tập giữa khóa;

– Đối với sinh viên khóa 59 trở về trước (nhập học từ năm 2021 trở về trước): Là sinh viên đang tham gia học tập bình thường, đã tích được 90 tín chỉ trở lên.

– Đối với sinh viên khóa 60 trở đi (nhập học từ năm 2022): Đăng ký thực tập giữa khóa theo quy định của từng chương trình đào tạo cụ thể.

3.2. Tiến độ và thời gian thực hiện

Từ 13/05/2024 đến 14/06/2024 (05 tuần), sinh viên đi thực tập và viết BCTTGK dưới sự hướng dẫn của GVHD.

Nội dung công việc và nhiệm vụ của sinh viên:

STT Thời gian Nội dung công việc Ghi chú
1 Trước ngày 06/05/2024 – Sinh viên các lớp nhập học từ năm 2021 trở về trước nếu đáp ứng đủ các điều kiện, có nguyện vọng thực hiện học phần TTGK phải nộp đơn đề nghị TTGK theo mẫu và hướng dẫn của đơn vị quản lí để được đưa vào danh sách TTGK;

– Sinh viên không có nguyện vọng làm TTGK phải làm đơn đề nghị hoãn TTGK, có xác nhận GVCN, nộp cho đơn vị quản lí.

 
2 Từ 06/05 đến 13/05/2024 – Sinh viên tìm kiếm, liên hệ, đăng ký thực tập với đơn vị dự kiến sẽ thực tập;

– Sinh viên kê khai các thông tin về đơn vị sẽ thực tập với đơn vị quản lí theo hướng dẫn.

 

Trường hợp không tìm được đơn vị tiếp nhận, sinh viên chủ động liên hệ với GVCN, GVHD, TT HTSV, đơn vị quản lí… để được hỗ trợ, giới thiệu đơn vị TTGK phù hợp.
3 Từ 13/05 đến 14/06/2024 Sinh viên đi thực tập và viết báo cáo TTGK theo hướng dẫn của GVHD và Viện/Khoa chuyên môn.  

 

Mọi thắc mắc của sinh viên liên quan đến việc TTGK, sinh viên liên hệ với các Viện/Khoa Chuyên môn hoặc đơn vị quản lý để được giải đáp, hướng dẫn.