Trang thông tin tuyển sinh chính thức hệ Vừa làm vừa học – Trường...

Trường Đại học Ngoại thương thông báo trang thông tin tuyển sinh chính thức các chương trình đào tạo hệ vừa làm vừa học,...

Kế hoạch thực hiện học phần thực tập giữa khóa cho sinh viên hệ...

Căn cứ Kế hoạch và tiến độ giảng dạy, học tập kỳ 2 năm học 2023-2024, Nhà trường thông báo về Kế hoạch thực...

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp cho sinh...

- Căn cứ quy định về đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ tại...

THÔNG BÁO LỊCH PHÁT BẰNG BỔ SUNG CHO ĐỢT XÉT TỐT NGHIỆP HÌNH THỨC...

Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp bổ sung cho sinh viên đại học...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT BẰNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA...

Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp  cho sinh viên đại học hình thức...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA ĐTTT&PTNN Số: 39 /TB-ĐTTT&PTNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày...