Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ đào tạo từ xa tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở 2 thành phố Hồ Chí Minh đợt 1 năm 2023

115

Xem chi tiết tại đây.