Thông báo tổ chức thi lại cho sinh viên đại học hệ ĐTTX học kỳ 2 năm học 2020-2021

1003

Chi tiết xem tại đây.

Danh mục môn đăng ký và mẫu đăng ký xem tại đây.