Chức năng và nhiệm vụ

. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao -          Tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp cho sinh viên các khóa hệ vừa...