KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP CỦA LỚP CN 15 TATM 3 VÀ CÁC LỚP CHUYÊN NGÀNH KHÁC

724
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Số:         /KH-ĐHNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2019

KẾ HOẠCH

Về việc thực hiện học phần tốt nghiệp của lớp CN 15 TATM 3

chuyên ngành Tiếng Anh thương mại và các lớp ghép chuyên ngành khác

Lịch học học phần Phương pháp thực hành và nghiên cứu khoa học xem tại đây; (hoặc trong mục Thời khóa biểu) 

Căn cứ các Quy định về thực hiện học phần tốt nghiệp hệ Vừa làm vừa học, Trường đại học Ngoại thương thông báo về Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp lớp CN 15 TATM 3 và các lớp ghép chuyên ngành khác cụ thể như sau:

  1. Đối tượng

Sinh viên lớp CN 15 TATM 3 và các lớp ghép chuyên ngành khác đủ điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp;

–  Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

– Đóng học phí đầy đủ theo quy định: Từ ngày 15/04/2019 đến ngày 19/04/2019 qua tài khoản ngân hàng của trường Đại học Ngoại thương (nộp học phí còn thiếu và nộp học phí học phần tốt nghiệp, nếu không nộp học phí sẽ không được xét tốt nghiệp).

  1. Hình thức:

Sinh viên sẽ phải tích lũy 12 tín chỉ của Học phần tốt nghiệp bằng một trong hai hình thức dưới đây:

– Làm khóa luận tốt nghiệp (KLTN) có khối lượng 12 tín chỉ (trong 13 tuần): áp dụng cho các sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 6,5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) và tích lũy đủ số tín chỉ của chương trình đào tạo (ngoại trừ số tín chỉ của học phần tốt nghiệp).

Thực tập tốt nghiệp (TTTN): Còn nợ không quá 03 tín chỉ trong chương trình đào tạo (ngoại trừ số tín chỉ của học phần tốt nghiệp). Những sinh viên không đủ điều kiện làm KTLN hoặc không muốn thực hiện Học phần tốt nghiệp bằng hình thức làm KLTN sẽ phải: (1) Học thêm học phần Phương pháp thực hành nghiên cứu khoa học có khối lượng 3 tín chỉ (trong 5 tuần); và (2) Thực tập, viết thu hoạch thực tập có khối lượng 9 tín chỉ (trong 10 tuần).

  1. Nội dung và tiến độ thực hiện:

– Khoa Đào tạo Tại chức công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp trước ngày 10/04/2019;

– Sinh viên đăng ký thông tin tốt nghiệp và nộp kèm theo hóa đơn đóng học phí kỳ cuối: từ ngày 22/04/2019 đến ngày 26/04/2019.

aĐối với các sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp:

Thời gian viết KLTN từ ngày 06/05/2019 đến 05/08/2019. Nộp KLTN vào ngày 12 tháng 08 năm 2019 tại Khoa Tiếng Anh thương mại (sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh thương mại) và các Viện/Khoa chuyên môn (đối với các lớp ghép chuyên ngành khác), trong giờ hành chính. Những sinh viên có KLTN bị điểm F phải đăng ký làm lại KLTN.

b. Đối với các sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và học thêm học phần Phương pháp thực hành nghiên cứu khoa học:

– Thời gian: Từ ngày 06/05/2019 đến ngày 15/07/2019 sinh viên đi thực tập, chọn đề tài làm đề cương chi tiết để viết Thu hoạch thực tập. Đăng ký đề tài với giáo viên hướng dẫn, giáo viên hướng dẫn thông qua đề cương chi tiết và hướng dẫn sinh viên viết Thu hoạch thực tập. Lịch học Học phần Phương pháp thực hành nghiên cứu khoa học bắt đầu từ ngày 22/04/2018 (lịch cụ thể thông báo trên trang website của Khoa Đào tạo Tại chức).

– Nơi thực tập: Tại các cơ quan có liên quan đến chuyên ngành đã học, nơi sinh viên đang công tác. Trường hợp nơi công tác không phù hợp với nội dung thực tập, sinh viên có thể liên hệ thực tập ở một cơ quan khác, nhà trường sẽ viết giấy giới thiệu để sinh viên tự liên hệ nơi thực tập.

– Thời hạn: Nộp thu hoạch thực tập tốt nghiệp vào ngày 22/07/2019 tại Khoa Tiếng Anh thương mại (sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh thương mại) và các Viện/Khoa chuyên môn (đối với các lớp ghép chuyên ngành khác) trong giờ hành chính (SV nộp 02 bản: 01 bản nộp tại Văn phòng Viện/Khoa chuyên môn và 01 bản nộp cho GV hướng dẫn)

c. Lịch phổ biến nội dung, hình thức Khóa luận tốt nghiệp, Thu hoạch thực tập tốt nghiệp và phân công giáo viên hướng dẫn: Khoa Tiếng Anh thương mại phổ biến trong ngày tập trung tại Hội trường A304 vào 18h30 ngày 02/05/2019 (lớp CN15 TATM3), các sinh viên ghép chuyên ngành khác liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Viện/Khoa chuyên môn.

            Căn cứ vào kế hoạch trên đây, nhà trường yêu cầu:

            1- Khoa Tiếng Anh thương mại, các Viện/Khoa chuyên môn có lớp ghép thực hiện học phần tốt nghiệp, Khoa Đào tạo Tại chức và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các công việc trên;

            2- Sinh viên các lớp CN 15 TATM 3 chuyên ngành Tiếng Anh thương mại và các lớp ghép chuyên ngành khác chấp hành đúng kế hoạch để hoàn thành tốt học phần tốt nghiệp;

          

  Nơi nhận:

  – Hiệu trưởng (để b/c)

  – Khoa TATM, các Viện/Khoa có sv ghép;

  – Phòng KHTC, QTTB;

  – SV lớp CN 15 TATM 3 và sv các lớp ghép;

  – Lưu: VT, K. ĐTTC.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký) 

 

PGS. TS.  Lê Thị Thu Thủy