Kế hoạch thực tập giữa khóa dành cho sinh viên đại học hệ đào...

Xem chi tiết tại đây. Danh sách sinh viên hệ ĐTTX thực hiện thực tập giữa khóa đợt 3 năm 2021 xem tại đây.

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ...

Xem chi tiết tại đây. Danh sách sinh viên hệ ĐTTX đăng kí thực hiện HPTN đợt 1 tháng 11/2021 xem tại đây.

Kế hoạch thực tập giữa khoá dành cho sinh viên đại học hệ ĐTTX...

Xem chi tiết tại đây. Danh sách sinh viên hệ ĐTTX thực hiện thực tập giữa khóa đợt 2 tháng 9/2021 xem tại đây.

Thông báo về việc tiếp tục tổ chức thi lại cho sinh viên đại...

Lịch thi xem chi tiết tại đây. Danh sách sinh viên đăng kí thi lại xem tại đây.