Thông báo Lịch học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 (4)

364

Khoa Đào tạo Tại chức thông báo Lịch học kỳ 2 Năm học 2017 – 2018 cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ thứ hai ngày 08 tháng 01 năm 2018

2. Giờ học: Từ 18h00 đến 21h00 (học 4 tiết/buổi)

3. Lịch học:

– Cập nhật ngày 18/5/2018 xem tại đây (điều chỉnh buổi học của lớp TC 36A KTĐN – TC 12A QTKD – LT 2A QTKD môn TA3 từ Thứ 7 sang Thứ 6; Cập nhật Lịch học môn Phương pháp thực hành nghiên cứu KH cho các lớp CN24B KTĐN, CN10B QTKD và các lớp ghép cùng đợt tháng 5/2018; Bổ sung Thời khóa biểu của các lớp mới tuyển sinh đợt tháng 4/2018).

– Cập nhật ngày 12/4/2018 xem tại đây (điều chỉnh Phòng học lớp CN26A KTĐN; CN12A QTKD và TC11A QTKD từ phòng A504 sang phòng B107; Hủy lịch học của lớp TC35A KTĐN do sinh viên chuyển ngành học).

– Cập nhật ngày 06/3/2018 xem tại đây (bổ sung lịch học học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học theo kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp đợt tháng 2/2018).

Cập nhật ngày 11/01/2018 xem tại đây (điều chỉnh một số môn của lớp TC34A, TC35A KTĐN và TC10A, TC11A QTKD và điều chỉnh hội trường một số lớp).

– Cập nhật ngày 29/12/2017 xem tại đây.