Thông báo về việc khảo sát tình hình đào tạo liên thông tại các cơ sở giáo dục đại học

492

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

KHOA ĐTTT&PTNN

 Số: 19 /TB – K.ĐTTT&PTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 28  tháng 09  năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc khảo sát tình hình đào tạo liên thông tại các cơ sở giáo dục đại học

Thực hiện quy định của Luật Giáo dục 2019 “Chính phủ quy định cụ thể về liên thông giữa các cấp học, các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân” (Điều 10), Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai xây dựng dự thảo Nghị định về liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân, trình Chính phụ phê duyệt.

Căn cứ công văn số 4431/BGDĐT-GDĐH ngày 09/09/2022 của Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học về việc khảo sát tình hình đào tạo liên thông tại các cơ sở giáo dục đại học; theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng Nhà trường, Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp yêu cầu toàn bộ sinh viên đang theo học các chương trình đào tạo liên thông vừa làm vừa học thực hiện khảo sát.

Sinh viên thực hiện khảo sát theo đường link sau:

https://docs.google.com/forms/d/1LJeJUY7fnv6JJZJT5C0SZAQLnw4Y_0fq-4dpu0QNDNg/viewform?edit_requested=true

Thời gian hoàn thành: trước 15h00 ngày 30/09/2022.

Nếu sinh viên có thắc mắc cần trao đổi xin liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm.

Trân trọng!

 

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH

KHOA ĐTTT&PTNN

(đã ký)

Nguyễn Văn Triệu