THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG NĂM 2024

188

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

KHOA ĐTTT&PTNN

Số: 39 /TB-ĐTTT&PTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức cuộc thi sinh viên nghiên cứu

Khoa học trường đại học ngoại thương năm 2024

Căn cứ Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 3666/QĐ-ĐHNT ngày 25/10/2023 về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học của trường Đại học Ngoại thương,

Căn cứ Tờ trình số 81/TTr-QLKH ngày 25/10/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Ngoại thương năm 2024.

Khoa Đào tạo trực tuyến và Phát triển nghề nghiệp thông báo cuộc thi sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm 2024 đối với sinh viên hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

  1. Thể lệ cuộc thi 

Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học (SVNCKH) năm 2024 được thực hiện theo các quy định trong Thể lệ cuộc thi SVNCKH của Trường Đại học Ngoại thương và Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020 về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng  khoa học và công nghệ cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Bản online Thông tư 45, Kế hoạch, Thể lệ và các biểu mẫu liên quan tới Cuộc thi SVNCKH xem tại website phòng Quản lý Khoa học, mục: Các văn bản, biểu mẫu về hoạt động SVNCKH

  1. Hình thức và thời gian đăng ký: Sinh viên đăng ký tham dự với Giáo viên chủ nhiệm trước ngày 30/11/2023.

Nhà trường thông báo để các đơn vị lưu ý và thông báo cho các giảng viên trong đơn vị, nhóm sinh viên tham gia vòng Sơ khảo của đơn vị thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn./.

PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH

 

 (đã ký)

 

ThS Nguyễn Văn Triệu