Thông báo về việc triệu tập Lớp trưởng, Lớp phó và đại diện các lớp hệ vừa làm vừa học năm học 2022-2023

98

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

KHOA ĐTTT&PTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  09 /TB – ĐTTT&PTNN

Hà  Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập Lớp trưởng, Lớp phó và Đại diện các lớp hệ VLVH

năm học 2022 – 2023

Thực hiện Công tác năm học 2022 – 2023, Nhà trường triệu tập Lớp trưởng, Lớp phó và Đại diện các lớp hệ VLVH tham dự Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường và sinh viên năm học 2022 – 2023 theo lịch cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 17h30 – 20h00, thứ Tư, ngày 29/03/2023
  2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Viện Phát Triển Nguồn Nhân Lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC
  3. Đối tượng triệu tập:

Toàn bộ cán bộ lớp (Lớp trưởng/Lớp phó) hệ VLVH; đại diện sinh viên các lớp VLVH (5 sinh viên/lớp).

  1. Tổ chức thực hiện:

Yêu cầu các lớp hệ VLVH nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện các nội dung của thông báo. Sinh viên tham gia đăng ký theo đường link: https://forms.gle/CZ81QLV4Md8dqxzMA trước 15h00, ngày 22/03/2023.

PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH

    KHOA ĐTTT&PTNN

 (đã ký)

  

     Nguyễn Văn Triệu