THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA ĐTTT&PTNN Số: 39 /TB-ĐTTT&PTNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày...

Thông báo về việc tổ chức buổi ngoại khóa cho sinh viên về Đầu...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA ĐTTT&PTNN Số:  35 /TB - K.ĐTTT&PTNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà...

Thông báo về việc thay đổi cổng thông tin hệ thống quản lý giảng...

Căn cứ Quyết định số 3188/QĐ-ĐHNT ngày 21/12/2021 của Hiệu trưởng về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của...

Thông báo về việc xuất hiện một số website đăng tải thông tin giả...

Hiện nay, tình trạng vi phạm pháp luật trên không gian mạng diễn ra ngày càng tinh vi, thể hiện dưới nhiều hình thức...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỊCH TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI SINH VIÊN HỆ VỪA...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA ĐTTT&PTNN Số:  30 /TB - ĐTTT&PTNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     THÔNG...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI HỆ THỐNG LMS ĐỐI VỚI SINH VIÊN HÌNH...

THÔNG BÁO V/v thay đổi hệ thống LMS đối với sinh viên hình thức đào tạo từ xa Kính gửi:  Sinh viên Chương trình ĐTTX trình...