THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG 11/2019

546

Sáng 17/11/2019 – Thi Kiến thức cơ sở ngành (90 phút)

+ 07 giờ 00 phút       :           Sinh viên có mặt tại phòng thi

+ 07 giờ 15 phút       :           Gọi sinh viên vào phòng thi

+ 07 giờ 25 phút       :           Phát đề thi

+ 07 giờ 30 phút       :           Bắt đầu làm bài (90 phút)

+ 09 giờ 00 phút       :           Thu bài

Sáng 17/11/2019 – Thi Kiến thức chuyên môn ngành (90 phút)

+ 09 giờ 15 phút       :           Gọi sinh viên vào phòng thi

+ 09 giờ 25 phút       :           Phát đề thi

+ 09 giờ 30 phút       :           Bắt đầu làm bài (90 phút

+ 11 giờ 00 phút       :           Thu bài

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

                                                                            TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG